Vytisknout

Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě

Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorurn in Jerusalem
zkráceně ORDO TEUTONICUS zkratka O.T. 

Řád má svůj původ ve Svaté zemi, kde jej roku 1190 založili měšťané z Brém a Lübecku před obleženým Akkonem.Papež Klement III. poskytl novému řádu papežskou ochranu bulou z 6. února 1191. Úkolem Řádu se stala ochrana poutníků a služba bližním v nezištné a obětavé lásce.

V roce 1198, kdy bylo bratrstvo povýšeno na rytířský řád, přibyl nový úkol - chránit křesťanskou viru proti Kristovým nepřátelům. Řádu byl vtisknut charakter duchovně rytířské instituce. Bulou Inocence V. z 11. prosince 1358 obdržely účast na všech řádových privilegiích také řádové sestry. K profesním členům přibyli ještě obláti a familiáři - dobrodinci a podporovatelé řádu.

Řád žil podle řehole templářů a při péči o nemocné přejímal zvyklosti johanitů. Některé prvky a struktury řádového života byly též převzaty od cisterciáku a dominikánu a přizpůsobeny vlastním podmínkám.

Řád se rozšířili v celém Středomoří a postupně i v Evropě. Do Čech přišel Řád v prvních letech 13.století. Pražská komenda se špitálem sv. Petra na Pořičí se datuje rokem 1204. Husitské války přinesly zánik téměř celé české provincie. Její obnova si vyžádala skoro dvě staletí.

Řád se postupně intenzívně rozšířil ve východním Prusku a Pobaltí, kde bratři zřídili vlastni stát.V době reformace se řádový stát změnil v profánní knížectví, území v Pobaltí a Středomoří byla ztracena a řád existoval pouze v zemích habsburské monarchie.

Se zánikem dobových forem prošel Řád vnějšími i vnitřními otřesy, avšak jádro řádového ideálu, hlavní myšlenky a cíl vyjádřený řádovým heslem "Heilen und Helfen" (léčit a uzdravovat) zůstaly zachovány.V polovině 19.stol prošel řád rozsáhlými reformami, jejíž duší byl kněz P. Petr Pavel Riegler. Mj. kněžím byla svěřována duchovni služba, řízení charitativních ústavů a duchovni správa v inkorporovaných farnostech. Bratři vyvíjeli rovněž charitativní činnost v sanitní službě.

Po roce 1918 se někdejší rytířský řád v důsledku poválečných společenských přeměn stal výhradě řádem duchovním. Řehole byla přizpůsobena požadavkům doby a 27. listopadu 1929 slavnostně potvrzena Apoštolským stolcem. Tato nezbytná přeměna v duchovní řád sebou přinesla zrušení rytířského elementu a šlechtických výsad.

Tento pokus o nový počátek byl však z velké části zmařen nástupem nacismu. Řád byl Hitlerem zrušen nejprve v Rakousku a o několik měsíců později i v Československu. Řád byl zakázán jako organizace nepřátelská říši, velmistr internován, členové rozehnáni a někteří uvězněni v koncentračních táborech. Řádový majetek byl zkonfiskován a výsostné řádové symboly zneužity propagandou Třetí říše.

Po válce začíná Řád znovu uvádět v život své základní ideály. V poválečném Československu byl řádový majetek znovu zabaven.Velmistr a řádoví představení byli několik měsíců bez soudu vězněni a pak téměř všichni kněží a velká většina sester vyhnáni do Německa a Rakouska.

Podrobnější historický vývoj Německého řádu si můžete stáhnout ve formátu PDF z "dokumentů".

Dnešní činnost Řádu zahrnuje několik desítek nemocnic, škol, zařízení pro mentálně postižené, domovy důchodců a penziony pro přestárlé, speciální kliniky a zařízeni pro mladistvé. Řádovou rodinu tvoři asi stovka kněží a bratří, tří stovky řádových sester a na sedm set familiářů.

V současné době řád  na česko-moravském území, pokračuje v činnosti, kterou byl nucen ve válečných a poválečných letech přerušit. V charitativním díle, skrze Boží slovo a v rámci tradic evropské kultury vnáší světlo víry, naděje a lásky všem potřebným, nemocným a trpícím občanům v naší zemi.

Jednotlivé province (celkem pět) jsou vedeny priory. Hlavou celého řádu je velmistr sídlící ve Vídni.

Kontaktní adresy:

Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě
Rybí trh 185/16
CZ - 74601 OPAVA

 

Římskokatolická farnost Bruntál

P. Dariusz Cecerski O.T., Provinciál, administrátor

Nám. J. Žižky 6/8

CZ-792 01 Bruntál

tel: 554 717 322